Általános Szerződési Feltételek

 
 

1.       Az általános szerződési feltételek hatálya

Jelen általános szerződési feltételeket a TECHNIQ 2000 Kft. (székhely: 7624 Pécs, Hungária út 53/1., Cg. 02-09-010147), mint Eladó által forgalmazott árukra és e körben Eladó és Vevő között létrejövő összes szerződéses és üzleti kapcsolatra kell alkalmazni. Jelen általános szerződési feltételekkel ellentétes vagy eltérő rendelkezések kizárólag Eladó kifejezett és írásbeli beleegyezése esetén válnak hatályossá. Valamennyi egyedi megállapodás, szerződés-módosítás kizárólag írásban érvényes. Jelen általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti az általános szerződés feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

2.       Szerződés létrejötte, ajánlatok

2.1    Felek között szerződés jön létre, ha Vevő megrendelését az Eladó visszaigazolja vagy a kért árukat Eladó Vevő részére átadja.

2.2    Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt szolgáltatások és/vagy termékek ellenértéke  rendelkezésére áll. A kifizetést az általános szerződési feltételek 7. fejezetében leírtak szerint teljesíti.

2.3    A megrendelés Eladó által történő eltérő elfogadása, illetve a megrendeléstől eltérő visszaigazolás új ajánlatnak minősül.

2.4    Eladó ajánlatához a mennyiség tekintetében, az ár és a szállítási idő vonatkozásában nincs kötve. Újabb rendelés esetén Eladó a korábbi ügylet feltételeihez nincs kötve.

3         Árak

3.1    Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, az a mindenkor törvényes mértékben a számlában külön kerül kimutatásra és felszámításra.

3.2    A szerződésben szereplő vételárat az Eladó egyoldalúan akkor változtathatja meg, ha

 a)       azt a jogszabályi vagy hatósági rendelkezés indokolttá teszi;

 b)       a szerződéskötés után olyan tény, körülmény vagy esemény következett be, mely a legnagyobb kereskedői gondosság mellett sem volt előre látható (pl. a költségek, elsősorban a beszállítók áremelései miatt, megnövekedtek); vagy

 c)       a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyamát az EURO-hoz vagy az USD-hoz képest 2 %-ot meghaladó mértékben leértékelte.

3.3    Eladó a 3.2 a)-b) pontokban foglalt árváltoztatása esetén Vevő jogosult a szerződéstől elállni, anélkül azonban hogy Eladóval szemben kártérítési igénye lenne. Eladó 3.2 c) pont szerinti árváltoztatása esetén Vevőt elállási jog nem illeti meg.

4         Teljesítés helye, ideje és módja

4.1    Raktárról történő eladásnál a teljesítési hely az Eladó telephelye. Eladó a szállíthatóságról telefonon vagy írásban értesíti Vevőt (készrejelentés). Eladó a megrendelt és visszaigazolt árut a Vevőnek számla, nyugta, illetve szállítólevél kiállításával egyidejűleg átadja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik.

4.2    Raktárról történő eladásnál az áru elszállításáról – eltérő megállapodás hiányában – a Vevő köteles gondoskodni. Vevő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles előállítani, hogy a berakására elegendő idő álljon rendelkezésére.

4.3    Amennyiben Vevő saját vagy általa megrendelt fuvareszközön szállítja el az árut, úgy saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az elszállításról. A teljesítés ideje az áru átvételének az időpontja.

4.4    Felek megállapodtak arról, hogy raktárról történő eladás esetén Eladó a Vevő kívánságára az általa megjelölt szállítási címre szállítja az árut.

4.5    Amennyiben Vevő a rendelkezésre bocsátott árut a készrejelentésben megadott időponttól számított 7 naptári napon belül, direkt szállítás esetén pedig a kézbesítés első megkísérlésekor nem veszi át, úgy Eladó azt Vevő költségére és kárfelelősségére tárolási díj felszámítása mellett tárolja. Ebben az esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja. A tárolási díj mértéke a készrejelentésben megadott időponttól, illetve az eredménytelen kézbesítéstől számított minden megkezdett 30 naptári nap után az át nem vett áru nettó árának 3 %-a, de legfeljebb 10 %-a. 100 napi tárolás után Eladó minden külön értesítés nélkül jogosult, de nem köteles az árukat harmadik személy részére értékesíteni. Ebben az esetben a felek között az áruk értékesítése napjával jelen szerződés megszűnik.

5         Mennyiségi és minőségi átvétel

5.1    A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítési hely.

5.2    Eladó mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló esetleges kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki, kivéve a szándékosság, illetve súlyos gondatlanság esetén.

6         Termékfelelősség

6.1    Eladó a termékfelelősség körében az 1993. évi X. törvény szabályai szerint tartozik felelősséggel.

6.2    Értékcsökkent, illetve leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Vevő minőségi kifogással nem élhet.

6.3    Minőségi kifogás esetén Eladó saját döntése alapján a hibás áru(kat) kicseréli vagy árengedményt ad azokra.

7         Fizetési feltételek

7.1    Az áruszámlán szereplő vételárat Vevő levonások nélkül készpénzzel vagy átutalással határidőben köteles kiegyenlíteni. A fizetési mód és fizetési határidő a számlán szerepel. Részteljesítés esetén Eladó jogosult részszámla kiállítására és a további teljesítést a részszámla kiegyenlítéséhez kötheti.

7.2    Fizetési késedelem esetén az esetleges, jövőbeli vásárlásra vonatkozó árengedmények hatályukat veszítik, továbbá késedelmi kamat számítható fel. A késedelmi kamat mértéke a fizetési határidőtől (esedékesség) a megfizetés napjáig számított időtartamra vonatkozóan azonos a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékkel.

7.3    Vevő fizetési késedelme időtartamára Eladó jogosult Vevővel szemben a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Eladó a további kiszállítások megkezdését a fennálló tartozás maradéktalan kiegyenlítéséhez vagy biztosíték (kezesség, bankgarancia, zálogjog stb.) adásához kötheti.

7.4    Amennyiben Vevő fizetési késedelme 5 napot eléri és Vevő az Eladó számláját ez időn belül nem kifogásolta, akkor Vevő a tartozást elismert, nem vitatott tartozásként ismeri el. Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Vevő saját költségén és Eladó erre vonatkozó felszólításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítékot nyújtani a vételár megfizetésére.

7.5    Vevő a tartozásával szemben bármilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb. igények) beszámítással csak akkor élhet, ha követelését jogerős bírósági határozatban megállapították.

7.6    Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig az árura vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása esetén a választás joga az Eladót, mint tulajdonost illeti meg. Dologegyesülés esetén az Eladónak résztulajdona keletkezik. A Vevő – a továbbértékesítés időpontjában Eladóval szemben fennálló tartozás biztosítékául – engedményezi az Eladóra a tulajdonjog fenntartásával eladott áru továbbértékesítésének vételárát (illetve a vételár az Eladó tulajdoni hányadának megfelelő összegét).

7.7    Amennyiben Vevő kereskedelmi célból vásárolja meg Eladó termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. A Vevő a tulajdonjog fenntartás hatályossága idején a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

7.8    Ha Vevő a tulajdonjog visszatartásával kapcsolatos szabályokat szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi, akkor az Eladó irányába a Vevő teljes anyagi és adott esetben büntetőjogi felelősséggel tartozik.

8         Vis maior

8.1    Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívülálló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg.

8.2    Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni. Ha a felek ésszerű határidőn belül nem tudnak megfelelő megoldást találni, jogkövetkezmények nélkül kölcsönösen mentesülnek a további teljesítési kötelezettség alól.

 9         Jogok átruházása

Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogaikat harmadik személyre csak a másik fél előzetes hozzájárulása esetén ruházhatják át.

10     Alkalmazandó jog, jogviták, egyebek

10.1  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és annak az adás-vételi, illetve a szállítási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

10.2  Felek kötelezik magukat, hogy minden vitát elsősorban békésen, közvetlen tárgyalások útján fognak rendezni. Amennyiben ez ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, akkor a jelen általános szerződési feltételek alapján Eladó és Vevő között kötött minden eseti szerződésből származott jogvitára alávetik magukat a hatáskör függvényében a Pécsi Városi Bíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

11     Általános feltételektől való eltérés

Ha az Eladó és a Vevő között konkrét szállítási szerződés avagy szállítási keretszerződés jön létre, akkor elsődlegesen az abban foglaltak az irányadók.

 

Pécs, 2012. január 2.

 

                                           TECHNIQ 2000 Kft.

                                              

Techniq 2000 Kft.
7624 Pécs,
Hungária út 53/1.
Tel.: +36-72/242-409

1047 Budapest,
Baross u. 12.
Tel.: +36-1/220-1804

e-mail:
kozpont@techniq.hu